Vyhľadať
Close this search box.

Vaše otázky a naše odpovede

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť

Často kladené otázky

Užívateľ výhod alebo konečný užívateľ výhod je pojem, ktorý sa obvykle používa pre skutočného vlastníka spoločnosti, t.j. každého jednotlivca, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje alebo má významný vplyv na podnikanie, vrátane jednotlivcov, ktorí nakoniec kontrolovať rozhodnutia právnickej osoby. Jedným z kritérií na určenie držby, kontroly alebo vplyvu na právnickú osobu je priame alebo nepriame vlastníctvo najmenej 25% akcií alebo hlasovacích práv právnickej osoby.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Offshore spoločnosť sa vzťahuje na subjekt založený v krajine, ktorá má spravidla nulovú alebo nízku daň a možné iné úľavy pre právnické osoby, a s cieľom pôsobiť mimo (t.j. mimo hraníc) takej krajiny založenia, t.j. jeho podnikanie sa vykonáva z/v inej krajine. Na rozdiel od toho je onshore spoločnosť spoločnosťou založenou a aj podnikajúcou z/v domovskej krajine, ktorá má zvyčajne vyššie dane a vyššiu mieru regulácie ako offshore krajina.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Daňovo transparentný subjekt je právnická osoba, napr. komanditná spoločnosť v Anglicku, ktorej členovia, nie samotný subjekt, sú povinní zdaňovať svoje zisky. Preto je užitočným nástrojom v medzinárodnom daňovom plánovaní.

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktujte.

Identifikácia klienta (Due diligence) je postup podľa príslušných právnych predpisov s cieľom poznať svojho klienta (KYC-know your client) a identifikovať potenciálne riziká. Ide o formalizovaný proces získavania informácií napr. o totožnosti a adrese klientov, ktorý je povinný pre určité subjekty (napr. banky, finančné inštitúcie, CSP, trustové spoločnosti) s cieľom identifikovať a overiť totožnosť ich klientov, aby poskytovateľ služieb mohol predísť zneužitiu svojich služieb.

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac.

Osoba s výhradnou kontrolou (PSC-person with significant control) je pojem používaný vo Veľkej Británii v súvislosti s požiadavkou identifikácie  a zverejnenia osoby, ktorá v konečnom dôsledku kontroluje spoločnosť a ide o jej skutočného vlastníka a konečného užívateľa výhod. PSC je v zásade každá osoba, ktorá má priamo alebo nepriamo viac ako 25% podiel v spoločnosti, a to buď vlastnením akcií alebo hlasovacích práv v spoločnosti, alebo právom vymenovať alebo odvolať väčšinu predstavenstva. Od roku 2016 sa takáto osoba musí registrovať v registri PSC, ktorý je verejne dostupný.

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac.

Daňové úniky sú nezákonnou činnosťou (tax evasion) a vyhýbanie sa daniam (tax avoidance)  je zmierňovanie miery zdanenia legálnou cestou, napr. daňová optimalizácia. Daňové úniky znamenajú porušenie zákona zaplatením menších daní ako je daňová povinnosť, napr. úmyselným podaním nesprávneho daňového priznania. Naopak, vyhýbanie sa daniam je robenie všetkého, čo je v rámci zákonov možné za účelom zníženia daňovej povinnosti. V tejto súvislosti sa stal už legendárnym citát Learned Hand, amerického sudcu, ktorý stojí za zmienku: „Nie je nič zlé na tom, ak si človek zariadi svoje veci tak, aby boli jeho dane čo najnižšie – nikto nemá žiadnu povinnosť platiť viac, ako vyžaduje zákon“. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Politicky exponovaná osoba (PEP) je pojem používaný pre osobu, ktorá má alebo v minulosti mala väzby na politiku alebo verejnú funkciu, označuje niekoho, kto bol menovaný verejnou inštitúciou, medzinárodnou organizáciou alebo štátom na vysoko postavenú pozíciu v rámci posledných 12 mesiacov, v zásade jednotlivec, ktorý je alebo bol poverený významnou verejnou funkciou.

Politicky exponované osoby ako klienti vo všeobecnosti predstavujú vyššie riziko možného zapojenia sa do nezákonných činností, ako je úplatkárstvo a korupcia z dôvodu ich postavenia a vplyvu. Preto sa na tieto osoby a ich rodinných príslušníkov vzťahuje zvýšená miera ich preverenia (due diligence/KYC.

Konktaktujte nás v prípade, ak chcete vedieť viac.