Vaše otázky a naše odpovědi

DŮLEŽITÉ INFORMACE, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT

Často kladené otázky

Uživatel výhod nebo konečný uživatel výhod je pojem, který se obvykle používá pro skutečného vlastníka společnosti, tj každého jednotlivce, který přímo či nepřímo vlastní nebo kontroluje nebo má významný vliv na podnikání, včetně jednotlivců, kteří nakonec kontrolují rozhodnutí právnické osoby. Jedním z kritérií pro určení držby, kontroly nebo vlivu na právnickou osobu je přímé nebo nepřímé držení nejméně 25 % akcií nebo hlasovacích práv právnické osoby.

Pro více informací nás kontaktujte.

Offshore společnost se vztahuje na subjekt založený v zemi, která má zpravidla nulovou nebo nízkou daň a možné jiné úlevy pro právnické osoby, a s cílem působit mimo (tj. mimo hranice) takové země založení, tj. její podnikání se provádí z jiné země / v jiné zemi. Oproti tomu je onshore společnost společností založenou a i podnikající z domovské země / v domovské zemi, která má obvykle vyšší daně a vyšší míru regulace jako offshore země.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Daňově transparentní subjekt je právnická osoba, např. komanditní společnost v Anglii, jejíž členové, nikoli samotný subjekt, jsou povinni zdaňovat své zisky. Proto je užitečným nástrojem v mezinárodním daňovém plánování.

Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktujte.

Identifikace klienta (Due diligence) je postup podle příslušných právních předpisů s cílem znát svého klienta (know your client, KYC) a identifikovat potenciální rizika. Jde o formalizovaný proces získávání informací, např. totožnost a adresa klientů, které jsou povinné pro určité subjekty (např. banky, finanční instituce, CSP, svěřenecké společnosti), s cílem identifikovat a ověřit totožnost jejich klientů, aby poskytovatel služeb mohl předejít zneužití svých služeb.

Kontaktujte nás, pokud chcete vědět víc.

Osoba s výhradní kontrolou (person with significant control, PSC) je pojem používaný ve Velké Británii v souvislosti s požadavkem identifikace a zveřejnění osoby, která v konečném důsledku kontroluje společnost, a jde o její skutečného vlastníka a konečného uživatele výhod. PSC je v zásadě každá osoba, která má přímo či nepřímo více než 25% podíl ve společnosti, a to buď vlastnictvím akcií, nebo hlasovacích práv ve společnosti, nebo právem jmenovat nebo odvolat většinu představenstva. Od roku 2016 se taková osoba musí registrovat v registru PSC, který je veřejně dostupný.

Kontaktujte nás, pokud chcete vědět víc.

Daňové úniky jsou nezákonnou činností (tax evasion) a vyhýbání se daním (tax Avoidance) je zmírňování míry zdanění legální cestou, např. daňová optimalizace. Daňové úniky znamenají porušení zákona zaplacením menších daní, jako je daňová povinnost, např. úmyslným podáním nesprávného daňového přiznání. Naopak vyhýbání se daním je dělání všeho, co je v rámci zákonů možné za účelem snížení daňové povinnosti. V této souvislosti se stal již legendárním citát Learneda Handa, amerického soudce, který stojí za zmínku: „Není nic špatného na tom, pokud si člověk zařídí své věci tak, aby byly jeho daně co nejníže – nikdo nemá žádnou povinnost platit více než vyžaduje zákon.“

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Politicky exponovaná osoba (PEP) je pojem používaný pro osobu, která má nebo v minulosti měla vazby na politiku nebo veřejnou funkci, označuje někoho, kdo byl jmenován veřejnou institucí, mezinárodní organizací nebo státem na vysoce postavenou pozici v rámci posledních 12 měsíců, v zásadě jednotlivec, který je nebo byl pověřen významnou veřejnou funkcí.

Politicky exponované osoby obecně představují vyšší riziko možného zapojení do nezákonných činností, jako je úplatkářství a korupce z důvodu jejich postavení a vlivu. Proto se na tyto osoby a jejich rodinné příslušníky vztahuje zvýšená míra jejich prověření (due diligence / KYC).

Kontaktujte nás v případě, pokud chcete vědět víc.